:: กองพัฒนานักศึกษา ::

:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ::

ให้บัณฑิตรอลงลงทะเบียนผ่านระบบ