กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หนังสือราชการ
    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการน้ำใส ใจสัมพันธ์ (ชมรมวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน) - ปีการศึกษา 2560
    เปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการชมรม Information for Lite - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการ (ชมรมวรรณศิลป์) - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการบ้านเคมีสู่ชุมชน ครั้งที่ 12 (ชมรมบ้านเคมี) - ปีการศึกษา 2560
    เปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการ ชมรม Engllish Toursism - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุญาตเชิญเป็นกรรมการตัดสิน และขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (สภานักศึกษา โครงการของหรอยสงขลา) - ปีการศึกษา 2560
    ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดโครงการค่าย (ชมรมมุสลิม) ครั้งที่ 2 - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุมัติเลื่อนวันจัดโครงการ คอมพิวเตอร์จิตอาสา (ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา) - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ และกฏกติกากีฬาฟุตซอล (ชมรมกีฬาฟุตซอล SKRU) - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุญาตเชิญเป็นวิทยากร และขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (ชมรมกีฬาและนันทนาการ) - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการธนาคารปู สู่รูเดิม (ชมรมนักคิดอาสา) - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยากรโครงการเสริมสร้างปัญญากีฬาและนันทนาการ (ชมรมกีฬาและนันทนาการ ) - ปีการศึกษา 2560
    ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรและขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน (ชมรมกีฬาและนันทนาการ) - ปีการศึกษา 2560
    ขอความอนุเคราะห์สถานที่ (ขมรมภูมิศาสตร์นักเดินทาง - ปีการศึกษา 2560
    ขออนุญาตผู้ปกครองให้นักศึกษาเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ขมรมภูมิศาสตร์นักเดินทาง) - ปีการศึกษา 2560
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970