ลงทะเบียนเครือข่ายจิตอาสา

ให้นักศึกษาลงทะเบียน หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน จะไม่สามารถจองกิจกรรมจิตอาสาได้

ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
สำหรับอาจารย์ /เจ้าหน้าที่

เข้าร่วมเครือข่ายจิตอาสา และลงทะเบียน โดยใช้รหัสผ่านจาก MIS

สำหรับอาจารย์ /เจ้าหน้าที่
โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา
เร็ว ๆ นี้
กรุณาเลือกปี

กิจกรรมจิตอาสา ปี 2563

เดือน มกราคม

จิดอาสา 5 ม.ค. 63 อนุรักษ์แนวปะการรังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

ให้นักศึกษาแต่งกายชุดกิจกรรมเท่านั้น

จุดนักพบ ใต้อาคารเรียน 2 เวลา 08.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-01-2563

รับสมัครจำนวน 55 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 55 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 6 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา 6 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา จิดอาสา 6-10 ม.ค. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-01-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 7 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 7 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 8 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 8 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 9 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา 9 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 243 คน)

จิดอาสา 10 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา จิดอาสา 13-17 ม.ค. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-01-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 15 ม.ค. 63 Sci& Tech สวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 2

รายงานตัว ณ ตึก 10 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-01-2563

รับสมัครจำนวน 300 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 300 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา จิดอาสา 20-24 ม.ค. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-01-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา จิดอาสา 27-31 ม.ค. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31-01-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 28 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 243 คน)

จิดอาสา 28 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 181 คน)

จิดอาสา 29 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 29 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31-01-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 30 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 172 คน)

จิดอาสา 30 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 236 คน)

จิดอาสา 31 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 08.30-11.30 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 225 คน)

จิดอาสา 31 ม.ค. 63 จิตอาสา กยศ 13.00 - 16.00 น. (ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน กุมภาพันธ์

จิดอาสา 3 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 112 คน)

จิดอาสา 3 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 132 คน)

จิดอาสา 3-7 ก.พ. 63 สำรวจลูกน้ำยงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-02-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 4 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 97 คน)

จิดอาสา 4 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 128 คน)

จิดอาสา 5 ก.พ. 63 Sci& Tech สวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 3

รายงานตัว ณ ตึก 10 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-02-2563

รับสมัครจำนวน 300 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 295 คน)

จิดอาสา 5 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 81 คน)

จิดอาสา 5 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 246 คน)

จิดอาสา 6 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 129 คน)

จิดอาสา 6 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 156 คน)

จิดอาสา 7 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 161 คน)

จิดอาสา 7 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 223 คน)

จิดอาสา 10-14 ก.พ. 63 สำรวจลูกน้ำยงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-02-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 12-14 ก.พ. 63 บริจาคโลหิต ณ กองพัฒนานักศึกษา

ณ กองพัฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-02-2563

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 478 คน)

จิดอาสา 12 ก.พ. 63 บริจาคโลหิต (น.ศ. ช่วยงานเช้า)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 12 ก.พ. 63 บริจาคโลหิต (น.ศ. ช่วยงานบ่าย)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 11.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 12 ก.พ. 63 จิตอาสชดเชยของ นศ. ชั้นปีที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.

ให้นักศึกษาสวมเสื้อสีเหลือง หากนักศึกษา มีหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา ให้นักศึกษาใส่มาในกิจกรรมนี้ด้วยครับ

ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

จิดอาสา 13 ก.พ. 63 บริจาคโลหิต (น.ศ. ช่วยงานเช้า)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 13 ก.พ. 63 บริจาคโลหิต (น.ศ. ช่วยงานบ่าย)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 11.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 14 ก.พ. 63 บริจาคโลหิต (น.ศ. ช่วยงานเช้า)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 14 ก.พ. 63 บริจาคโลหิต (น.ศ. ช่วยงานบ่าย)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 11.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 17 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 171 คน)

จิดอาสา 17 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 156 คน)

จิดอาสา 17-21 ก.พ. 63 สำรวจลูกน้ำยงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 18 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 134 คน)

จิดอาสา 18 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 157 คน)

จิดอาสา 19 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 176 คน)

จิดอาสา 19 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 251 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 20 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 120 คน)

จิดอาสา 20 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 171 คน)

จิดอาสา 21 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 167 คน)

จิดอาสา 21 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ครุศาสตร์)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 202 คน)

จิดอาสา 24 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 241 คน)

จิดอาสา 24 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 24-28 ก.พ. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-02-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 25 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 248 คน)

จิดอาสา 25 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 26 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 26 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 27 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 27 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 28 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 228 คน)

จิดอาสา 28 ก.พ. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 1)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 2-6 มี.ค. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-03-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 9-13 มี.ค. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-03-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 16-20 มี.ค. 63 สำรวจลูกน้ำยุงลาย

นักศึกษาสามารถมาแจ้งความประสงค์และปฏิบัติงานได้ทันทีในวันที่นักศึกษาสะดวก

สถานที่ละ 2 ชั่วโมง โดยรับเอกสารแบบสำรวจ ลงชื่อ และพื้นที่สำรวจ ได้ที่งานพยาบาล

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่งผลตรวจคืนที่งานพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-03-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน มีนาคม

จิดอาสา 4 มี.ค. 62 Sci& Tech สวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 4

รายงานตัว ณ ตึก 10 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-03-2563

รับสมัครจำนวน 300 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 300 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 5 มี.ค. 63 โครงการสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เดินขบวนพุ่มเงิน โดยพร้อมกันที่หน้าป้ายมหาวิทยาลัยทักษิณ

เวลา 07.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-03-2563

รับสมัครจำนวน 110 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 3 คน)

จิดอาสา 9 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 124 คน)

จิดอาสา 9 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 181 คน)

จิดอาสา 10 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 173 คน)

จิดอาสา 10 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 175 คน)

จิดอาสา 11 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 206 คน)

จิดอาสา 11 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 251 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 12 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 175 คน)

จิดอาสา 12 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 208 คน)

จิดอาสา 13 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 08.30-11.30 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 147 คน)

จิดอาสา 13 มี.ค. 63 จิตอาสา กยศ. 13.00-16.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปีที่ 2)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-03-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน เมษายน

เดือน พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน

จิดอาสา 29 มิ.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-06-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 30 มิ.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29-06-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน กรกฎาคม

จิดอาสา 1 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-06-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 2 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 3 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 8 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 9 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 13 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 14 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 15 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 16 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 40 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 17 ก.ค. 63 จิตอาสา กยศ. (6 ช.ม.)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-07-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 41 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน สิงหาคม

จิดอาสา 3-7 ส.ค. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-08-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10-14 ส.ค. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-08-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10-11 ส.ค. 63 บริจาคโลหิต

ณ กองพัฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-08-2563

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 848 คน)

จิดอาสา 10 ส.ค. 63 ช่วงงาน บริจาคโลหิต (ช่วงเช้า)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-08-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10 ส.ค. 63 ช่วงงาน บริจาคโลหิต (ช่วงบ่าย)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-08-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 11 ส.ค. 63 ช่วงงาน บริจาคโลหิต (ช่วงเช้า)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-08-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 11 ส.ค. 63 ช่วงงาน บริจาคโลหิต (ช่วงบ่าย)

ณ กองพฒนานักศึกษา

ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-08-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 12 ส.ค. 63 พิธีเปิดงานวัฒนธรรม ประจำปี 2563

ให้นักศึกษาพบกันที่หน้าหอประชุม 1 ในเวลา 18.00 น.

ใส่ชุดกิจกรรม หรือ สวมเสื้อสีขาว

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-08-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 17-21 ส.ค. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-08-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 24-28 ส.ค. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-08-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 74 คน)

จิดอาสา 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.
 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-08-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 72 คน)

เดือน กันยายน

จิดอาสา 7-11 ก.ย. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-09-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 8 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (เช้า)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 205 คน)

จิดอาสา 8 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (บ่าย)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 165 คน)

จิดอาสา 9 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (เช้า)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 221 คน)

จิดอาสา 9 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (บ่าย)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (เช้า)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (บ่าย)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 11 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (เช้า)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 11 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (บ่าย)

รายงานตัว ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 14-18 ก.ย. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-09-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 21-25 ก.ย. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-09-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 21 ก.ย. 63 จิตอาสา กยศ. (เช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 21 กันยายน 2563

เวลา 08.30 - 11.30 น

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 21 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

21 กันยายน 2563

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 22 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (เช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 

วันที่ 22 กันยายน 2563 (เช้า)

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา 22 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 233 คน)

จิดอาสา 23 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (เช้า)

กิจกรรมจอตอาสา กยศ. (เช้า)

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 211 คน)

จิดอาสา 23 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 219 คน)

จิดอาสา 24 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (เช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 212 คน)

จิดอาสา 24 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 193 คน)

จิดอาสา 24-25 ก.ย. 63 บริจาคโลหิต

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ตึก 66 คณธวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-09-2563

รับสมัครจำนวน 500 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 207 คน)

จิดอาสา 25 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (เช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 219 คน)

จิดอาสา 25 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 206 คน)

จิดอาสา กิจกรรมมหกรรมเปิดเมืองกีฬา

วันที่ 25 กันยายน 2563

เวลา 14.45 น. ขึ้นรถบัส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

หมายเหตุ : แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-09-2563

รับสมัครจำนวน 130 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 45 คน)

จิดอาสา 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 63 สำรวจยุงลาย

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามอาคารสถานที่ ที่ฝ่ายพยาบาลกำหนด

จำนวน 2 ช.ม.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-09-2563

รับสมัครจำนวน 75 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 28 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (เช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 248 คน)

จิดอาสา 28 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 242 คน)

จิดอาสา 29 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (เช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 29 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา 30 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (เช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 245 คน)

จิดอาสา 30 ก.ย.63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ.

เวลา 13.00 -16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน ตุลาคม

จิดอาสา 1 ต.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 113 คน)

จิดอาสา กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 130 คน)

จิดอาสา 2 ต.ค. 63 อนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวภาคใต้ (เฉพาะคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. 

ณ สถานีปฏิบัติการพืชไร่่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-10-2563

รับสมัครจำนวน 190 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 79 คน)

จิดอาสา กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-10-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 247 คน)

จิดอาสา กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-10-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา 5 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 199 คน)

จิดอาสา 5 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 7 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

เวลา 08.30 - 11.30 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.15 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 7 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 192 คน)

จิดอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 9

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กยศ. เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 รายงานตัว เวลา 15.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (หมายเหตุ : สวมเสื้อยืดสีเหลืองในการเข้าร่วมกิจกรรม)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 14-16 ต.ค. 63 บริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-10-2563

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1134 คน)

จิดอาสา 14 ต.ค. 63 นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต (08.00 - 12.00 น.)

ช่วยงานฝ่ายพยาบาลในการอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาบริจาคโลหิต

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-10-2563

รับสมัครจำนวน 12 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 14 ต.ค. 63 นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต (12.00 น. เป็นต้น)

ช่วยงานฝ่ายพยาบาลในการอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาบริจาคโลหิต

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-10-2563

รับสมัครจำนวน 12 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (เช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 198 คน)

จิดอาสา 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 195 คน)

จิดอาสา 15 ต.ค. 63 นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต (08.00 - 12.00 น.)

ช่วยงานฝ่ายพยาบาลในการอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาบริจาคโลหิต

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-10-2563

รับสมัครจำนวน 12 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 15 ต.ค. 63 นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต (12.00 น. เป็นต้น)

ช่วยงานฝ่ายพยาบาลในการอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาบริจาคโลหิต

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-10-2563

รับสมัครจำนวน 12 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 15 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (เช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 15 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 197 คน)

จิดอาสา 16 ต.ค. 63 นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต (08.00 - 12.00 น.)

ช่วยงานฝ่ายพยาบาลในการอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาบริจาคโลหิต

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-10-2563

รับสมัครจำนวน 12 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 16 ต.ค. 63 นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต (12.00 น. เป็นต้น)

ช่วยงานฝ่ายพยาบาลในการอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาบริจาคโลหิต

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-10-2563

รับสมัครจำนวน 12 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 16 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (เช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 199 คน)

จิดอาสา 16 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (บ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 198 คน)

จิดอาสา 19 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 19 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 20 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20�น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 20 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 21 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 21 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 196 คน)

จิดอาสา 22 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 22 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 23 ต.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันปิยมหาราช

เจอกัน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เวลา 10.15 น.

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาใส่เสื้อสีเหลือง หรือ สีชมพู ในการร่วมกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

จิดอาสา 25 ตุลาคม 2563 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล

ให้นักศึกษา กยศ. พร้อมกัน เวลา 18.15 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 26 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 26 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 26 ตุลาคม 2563 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล

ให้นักศึกษา กยศ. พร้อมกัน เวลา 18.15 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 27 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 27 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 27 ตุลาคม 2563 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล

ให้นักศึกษา กยศ. พร้อมกัน เวลา 18.15 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 28 ตุลาคม 2563 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล

ให้นักศึกษา กยศ. พร้อมกัน เวลา 18.15 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 29 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 29 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 29 ตุลาคม 2563 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล

ให้นักศึกษา กยศ. พร้อมกัน เวลา 18.15 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว เวลา 12.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 199 คน)

เดือน พฤศจิกายน

จิดอาสา 2 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.20 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 2 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงเช้า)

ช่วยงานบริจาคโลหิต 

เวลา 08.00 -12.00 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

ให้ นศ.มารายงานตัว 07.45 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-11-2563

รับสมัครจำนวน 15 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 15 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงบ่าย)

ช่วยงานบริจาคโลหิต

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ณ กองพัฒนานักศึกษา

ให้ นศ.มารายงานตัว เวลา 11.45 น.

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-11-2563

รับสมัครจำนวน 15 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 15 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา บริจาคโลหิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บริจาคโลหิต เพื่อเพื่อมนุษย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-11-2563

รับสมัครจำนวน 500 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 491 คน)

จิดอาสา 3 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.20 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา 3 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 249 คน)

จิดอาสา 4 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.20 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 4 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 5 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.20 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 5 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 6 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.20 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 251 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 6 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น.

รับเเฉพาะ นศ.ที่ชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 251 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 9 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 280 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 9 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 12.50 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 279 คน)

จิดอาสา 10 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 277 คน)

จิดอาสา 10 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 12.50 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 281 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 11 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 278 คน)

จิดอาสา 11 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 12.50 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 278 คน)

จิดอาสา 12 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 277 คน)

จิดอาสา 12 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 12.50 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 275 คน)

จิดอาสา 13 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงเช้า)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 08.20 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 280 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 13 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ช่วงบ่าย)

รับเฉพาะนักศึกษาที่ ชั่วโมงจิตอาสา กยศ.ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมงเท่านั้น

****เห็นใจคนที่ไม่ครบ 18 ชั่วโมงด้วยนะ****

ให้ นศ. มารายงานตัว เวลา 12.50 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-11-2563

รับสมัครจำนวน 280 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 273 คน)

จิดอาสา 15 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (09.00-16.00 น.)

จิตอาสา กยศ.

เวลา 09.00-16.00 น.

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 08.45 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-11-2563

รับสมัครจำนวน 35 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 35 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 16 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (ช่วงเช้า)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมง

ให้มารายงานตัว เวลา 08.25 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 83 คน)

จิดอาสา 16 พ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ (ช่วงบ่าย)

กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ครบ 18 ชั่วโมง

ให้มารายงานตัว เวลา 12.50 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-11-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 79 คน)

จิดอาสา 17 พ.ย. 63 บริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคได้ตั้ง 09.00 -12.00 น. 

ณ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-11-2563

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 251 คน)

เดือน ธันวาคม

จิดอาสา 14 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 12.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองเท้าแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 33 คน)

จิดอาสา 3 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองเท้าแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 70 คน)

จิดอาสา 3 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 12.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 61 คน)

จิดอาสา 4 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 49 คน)

จิดอาสา 4 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 12.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 35 คน)

จิดอาสา 4 ธ.ค. 63 กิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ ร.9

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ ร.9 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 รายงานตัว เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา (หมายเหตุ : สวมเสื้อสีเหลืองในการเข้าร่วมกิจกรรม)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-12-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 3 คน)

จิดอาสา 7 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-12-2563

รับสมัครจำนวน 70 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 2 คน)

จิดอาสา 7 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-12-2563

รับสมัครจำนวน 70 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 2 คน)

จิดอาสา 8 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 64 คน)

จิดอาสา 8 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 12.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 57 คน)

จิดอาสา 9 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 64 คน)

จิดอาสา 9 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 12.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 58 คน)

จิดอาสา 10 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 28 คน)

จิดอาสา 10 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 12.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 36 คน)

จิดอาสา 14 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

ให้นักศึกษามารายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

****ห้ามใส่รองแตะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม****

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 28 คน)

จิดอาสา 15 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงเช้า (รอบตกค้าง)

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 11 คน)

จิดอาสา 15 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ช่วงบ่าย (รอบตกค้าง)

รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-12-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 14 คน)

จิดอาสา 21-22 ธ.ค. 63 จิตอาสาบริจาดโลหิต

เวลา 09.00 - 14.00 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22-12-2563

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 111 คน)

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4 ต่อ 1159 0-7433-6970