กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากรประจำกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


นางสาวจิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตนายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
นายศุภกร หนูสม
หัวหน้างานบริหารทั่วไปนางสาวณาญรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปนายศุภสิน ปวันวัชรากร
พนักงานพิมพ์นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปนายกำพล เฉลียวพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
นางสาวอัญชลี หนูรัตน์
หัวหน้างานงานบริการและพัฒนานักศึกษา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี
นักวิชาการศึกษานางไปยดา สุตระ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานอาคารสถานที่
นางอารี เฉลิมพงษ์
พนักงานบริการนางอมรภัค เพ็รชมณี
พนักงานบริการนางณัชชา บุญฤทธิ์
พนักงานบริการนายอุสัน เหล็บโต๊ะเหม๊าะ
พนักงานบริการนายวิเชษฐ์ กฎแก้ว
พนักงานบริการ--
พนักงานบริการ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970