กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทำเนียบบุคลากร
นางสาวจิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีนายสกรรจ์ รอดคล้าย
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานายศุภกร หนูสม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี
งานกิจกรรมนักศึกษาว่าที่ ร้อยตรีสุภาศ โปเกลี้ยง
หน่วยกีฬาและนันทนาการ

งานบริการและสวัสดิการ
นางสาวณาญรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์
หน่วยทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานางไปยดา สุตระ
หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพนางสาวอัญชลี หนูรัตน์
หน่วยพยาบาลและบริการสุขภาพนายศุภสิน ปวันวัชรากร
หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

งานบริการทั่วไป
นางสาวสุภาพร ขุนทอง
หน่วยพัสดุและหน่วยหอพักนางสาวภาวิดา ตุลาธน
หน่วยการเงินและบัญชี / งานประกันคุณภาพนายกำพล เฉลียวพงศ์
หน่วยระบบฐานข้อมูล

พนักงานบริการ
นางอารี เฉลิมพงษ์
พนักงานบริการนางอมรภัค เพ็รชมณี
พนักงานบริการนางณัชชา บุญฤทธิ์
พนักงานบริการนายอุสัน เหล็บโต๊ะเหม๊ะ
พนักงานบริการนายวิเชษฐ์ กฎแก้ว
พนักงานบริการ--
พนักงานบริการ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970