กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากรประจำกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


นางสาวจิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตนายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
นายศุภกร หนูสม
หัวหน้างานบริหารทั่วไปนางสาวสุภาพร ขุนทอง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปนางสาวภาวิดา ตุลาธน
นักวิชาการเงินและบัญชีนายกำพล เฉลียวพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายศุภสิน ปวันวัชรากร
พนักงานพิมพ์

งานกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี
นักวิชาการศึกษาว่าที่ ร้อยตรีสุภาศ โปเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษา

งานบริการและสวัสดิการ
นางไปยดา สุตระ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพนางสาวอัญชลี หนูรัตน์
พยาบาล

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวณาญรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

งานอาคารสถานที่
นางอารี เฉลิมพงษ์
พนักงานบริการนางอมรภัค เพ็รชมณี
พนักงานบริการนางณัชชา บุญฤทธิ์
พนักงานบริการนายอุสัน เหล็บโต๊ะเหม๊าะ
พนักงานบริการนายวิเชษฐ์ กฎแก้ว
พนักงานบริการ--
พนักงานบริการ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970