ใบคำร้อง บันทึกข้อความ ต่าง ๆ
ขออนุมัติโครงการ (กพน.01)
PDF
สัญญายืมเงินกิจกรรมนักศึกษา (กพน.02)
PDF
แบบสรุปประเมินผล (กพน.05)
PDF
ใบส่งใช้เงินยืมเหลือจ่าย (ถ้ามี) (กพน.06)
PDF
ใบสำคัญรับเงินกิจกรรมนักศึกษา (กพน.07)
PDF
สัญญาค้ำประกันเงินกิจกรรม
PDF
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
PDF
แบบรับวิทยากร
PDF
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
PDF
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน OT
PDF
ขอเบิกไปราชการ
PDF
ฟอร์มตรวจสุขภาพ
PDF
ใบสำคัญเบิกเงินกิจกรรมนักศึกษา (กพน.03)
PDF
แบบฟอร์มโครงการใหม่ (งบประมาณ ปี 63)
PDF
หนังสือจัดซื้อจ้ดจ้าง
PDF
ใบเสนอราคา
PDF
ที่มาราคากลาง
PDF
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
PDF
ใบตรวจรับพัสดุ
PDF
ขอให้ออกหนังสือขอใช้สถานที่ภายนอก
PDF
ขอให้เชิญวิทยากร (ภายนอก)
PDF
ขอรหัสกิจกรรม
PDF
ขอให้ออกคำสั่งดำเนินโครงการ
PDF
ขออนุญาตบันทึกรหัสกิจกรรมล่าช้า
PDF
ขออนุเคราะห์ถอนกิจกรรม
PDF
แผนการดำเนินงานโครงการ
PDF
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
PDF
บันทึกข้อความเบิกเงินกิจกรรม
PDF
แบบตอบรับสำหรับวิทยากร
PDF
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินทุน
แบบฟอร์มรายงานความประพฤติของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มบันทึกการทำจิตอาสาของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสงค์บริจาคเงินทุนการศึกษา
ใบสำคัญรับเงินทุน
เอกสาร กยศ.108
เอกสาร กยศ.109
เอกสาร กยศ.201
เอกสาร กยศ.202
เอกสาร กยศ.203
เอกสาร กยศ.204
แบบรายงานสภาพการศึกษา
ขั้นตอนการทำงาน e-Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ใหม่
แบบคำขอกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)
PDF
แบบฟอร์ม กยศ. 103
PDF
ฟอร์มขออนุญาตทำจิตอาสา กยศ.
PDF
ใบสมัครหอพักนักศึกษา
PDF
ใบลาออกจากหอพัก
PDF
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่นอนหอ
PDF
ถอนเงินค่าประกันหอพักใหม่
PDF
แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกิจกรรมโฮมรูม
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา-แนะนำรายบุคคล
รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา
แบบฟร์อมขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ใบสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน(ในมหาวิทยาลัย)
แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
PDF
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970