ใบคำร้อง บันทึกข้อความ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มโครงการ (สโมสรนักศึกษา)
PDF
แบบฟอร์มโครงการ (สภา/องค์การ/ชมรม)
PDF
ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)
PDF
ใบสำคัญรับเงิน (วิทยากร-กรรมการ)
PDF
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
PDF
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
PDF
ตัวอย่างการเขียนที่มาของราคากลาง
PDF
ตัวอย่างการเขียนที่มาของราคากลาง กรณีมีใบเสนอครบ 3 ร้าน
PDF
แบบฟอร์ม ที่มาของราคากลาง (สำหรับ อกศ.+สภา)
PDF
ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับ อกศ.+สภา)
PDF
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับ อกศ.+สภา)
PDF
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สำหรับ อกศ.+สภา)
PDF
แบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สำหรับ อกศ.+สภา)
PDF
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับกองพัฒนานักศึกษา)
PDF
ใบขอรหัสบันทึกกิจกรรมทดแทน (สูญหาย)
PDF
ใบอนุญาตลงรหัสย้อนหลัง
PDF
แบบฟอร์มขอเบิกค่าอาหาร
PDF
ขอถอนกิจกรรม
PDF
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินทุน
แบบฟอร์มรายงานความประพฤติของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มบันทึกการทำจิตอาสาของนักศึกษาทุน
ใบสำคัญรับเงินทุน
แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษา
PDF
เอกสาร กยศ.108
เอกสาร กยศ.109
เอกสาร กยศ.201
เอกสาร กยศ.202
เอกสาร กยศ.203
เอกสาร กยศ.204
แบบรายงานสภาพการศึกษา
ขั้นตอนการทำงาน e-Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ใหม่
แบบคำขอกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)
PDF
แบบฟอร์ม กยศ. 103
PDF
ฟอร์มขออนุญาตทำจิตอาสา กยศ.
PDF
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
PDF
ใบสมัครหอพักนักศึกษา
PDF
ใบลาออกจากหอพัก
PDF
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่นอนหอ
PDF
ถอนเงินค่าประกันหอพักใหม่
PDF
แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกิจกรรมโฮมรูม
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา-แนะนำรายบุคคล
รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา
แบบฟร์อมขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ใบสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน(ในมหาวิทยาลัย)
แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
PDF
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970