ใบคำร้อง บันทึกข้อความ ต่าง ๆ
1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (กพน.01)
PDF
2 สัญญายืมเงินกิจกรรมนักศึกษา (กพน.02)
PDF
3 งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินกิจกรรมนักศึกษา (กพน.03)
PDF
4 ขออนุญาตซื้อจ้าง (กพน.04)
PDF
5 สรุปแบบประเมินผล (กพน.05)
PDF
6 ใบส่งใช้เงินยืมเหลือจ่าย (ถ้ามี) (กพน.06)
PDF
7 ใบสำคัญรับเงินกิจกรรมนักศึกษา (กพน.07)
PDF
8 ฟอร์มใบเสนอราคาซื้อจ้าง
PDF
9 ฟอร์มใบสั่งซื้อจ้าง
PDF
10 สัญญาค้ำประกันเงินกิจกรรม
PDF
11 ฟอร์มเขียนโครงการ (เงินกิจกรรม)
PDF
12 ฟอร์มบันทึกข้อความเบิกเงินกิจกรรม
PDF
13 ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
PDF
14 แบบรับวิทยากร
PDF
15 ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
PDF
16 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน OT
PDF
17 ขอเบิกไปราชการ
PDF
แผนการดำเนินโครงการ
PDF
ฟอร์มจัดตั้งชมรม
PDF
ฟอร์มตรวจสุขภาพ
PDF
ฟอร์มขอรหัสกิจกรรม
PDF
ฟอร์มบันทึกข้อความทั่วไป
PDF
แบบฟอร์ม ขอถอดถอนกิจกรรม
PDF
แบบขอถอนกิจกรรม (สำหรับกองพัฒนานักศึกษา)
PDF
แบบขอถอนกิจกรรม (สำหรับกิจกรรมคณะ)
PDF
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินทุน
แบบฟอร์มรายงานความประพฤติของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มบันทึกการทำจิตอาสาของนักศึกษาทุน
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสงค์บริจาคเงินทุนการศึกษา
ใบสำคัญรับเงินทุน
เอกสาร กยศ.108
เอกสาร กยศ.109
เอกสาร กยศ.201
เอกสาร กยศ.202
เอกสาร กยศ.203
เอกสาร กยศ.204
แบบคำร้องของกู้ กยศ.101
แบบรายงานสภาพการศึกษา
ขั้นตอนการทำงาน e-Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ใหม่
ใบสมัครหอพักนักศึกษา
PDF
ใบลาออกจากหอพัก
PDF
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่นอนหอ
PDF
ถอนเงินค่าประกันหอพักใหม่
PDF
แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกิจกรรมโฮมรูม
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา-แนะนำรายบุคคล
รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา
แบบฟร์อมขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ใบสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน(ในมหาวิทยาลัย)
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970