แบบประเมินหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
นายศุภกร หนูสม (พี่คม) หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี หนูรัตน์ (พี่สี่) พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี (พี่ทา) นักวิชาการศึกษา

นางไปยดา สุตระ (พี่ไปรท์) นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวณาญรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์(พี่ติ๋ว)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง (พี่กิ๊บ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศุภสิน ปวันวัชรากร (พี่สน) พนักงานพิมพ์

นายกำพล เฉลียวพงศ์ (พี่โจ๊ก) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970