Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี เข้ารับโล่สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 ในการนี้ นศท.มาริษา อมแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาอีกด้วย โดยพันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑทหารบกที่ 42 เป็นประธาน ให้เกียรติมอบโล่แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970