Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสกรรจ์ รอดคล้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวสุภาพร ขุนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970