Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายจักรกฤษ เลิศลับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10-13 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อรับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและแก้ปัญหาสำหรับการดำเนินวานด้านกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970