Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยนายศุภกร หนูสม หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาได้แก่ นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายณัฐวุฒิ ยอดสวัสดิ์ นางสาวเกศณิชา รุ่งเรือง นางสาวสัลวาตี มะนูเด็ง เข้ารับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โชว์รูมมาสด้าชูเกียรติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบพระคุณมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970