กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมทำความเข้าใจระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเซ็นสัญญายืนยันการขอกู้สำหรับผู้ปกครอง ประจำปี 2561วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และลงนามเอกสารการขอกู้และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษาและลดระยะเวลาในการดำเนินการและลดความผิดพลาดในการลงนามในเอกสาร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970