เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดจัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุข

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970