เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง โตไปไม่โกง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้และเผยแพร่ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และอดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ โตไปไม่โกง และอย่าให้ใครว่าไทย “โกง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970