เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนาชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา และวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสตูล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในการจัดทำงบประมาณ การเขียนโครงการ วางแผนการเบิกจ่าย และการตรวจสอบหลักฐานการเงิน โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถหลายท่าน และยังได้จัดกิจกรรมฐานให้แก่ผู้นำ และให้ผู้นำล่องแก่งเพื่อผ่อนคลายจากการอบรมอีกด้ว

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970