เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และจังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง เรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา การคิดอย่างสร้างสรรค์และการใช้สื่อในยุคดิจิทัลเพื่อนักกิจกรรมรุ่นใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา การฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยเรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และศึกษาดูงานและศึกษาเส้นธรรมชาติทางทะเล การ ประกวดผลงาน Good Practice งานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีผู้ได้รับรางวัล คือ ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๕. รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๖. รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970