กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจระบบการช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษา และทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต ได้มอบนโยบายและความคาดหวังในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่องแนวโน้มและสภาพปัญหาด้านงานวิชาการ นอกจากนี้ในโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดย พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนนักศึกษาเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970