วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะร่วมกันจัดโครงการ โดยจัดให้มีกิจกรรมเทหล้าเผาบุหรี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคี ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ สร้างความอบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น ฐานศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียง ฐานสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ฐานวินัยนักศึกษา เป็นต้น โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะเข้าร่วมกว่า 2,500 คน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970