วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในโครงการ “เรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมประเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “New Gen Soft Skill รู้ก่อนเปลี่ยนก่อน เรียนอย่างไรให้โดนใจตลาดแรงงาน” โดยคุณพงษ์ศิษฐ์ ด้านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัทจัดหางานจ๊อบ บีเคเค ดอดคอม จำกัด การบรรยายเรื่อง เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต และการแนะนำการใช้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ เช่น บริการของกองพัฒนานักศึกษา บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการด้านสุขอนามัย การชี้แจ้งทำความเข้าใจของสถาบันการศึกษาพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้เข้าใจและสามารถใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970