วันที่ 28 มิถุนายน 2562 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมนักศึกษาหอพัก โดยได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาหอพัก และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก และยังมีได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาหอพัก อาจารย์ประจำหอพัก และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อนำข้อมูลความต้องการของนักศึกษาไปปรับปรุงการบริการด้านหอพักนักศึกษาต่อไป

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970