วันที่ 28 มิ.ย.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมอบเข็มตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาใหม่ จำนวน 2,800 คน สร้างความรักความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำพระองค์แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในตราพระราชลัญจกรและปฏิบัติตัวให้สมกับการเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประธานในพิธีกล่าวว่า ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีลักษณะเป็นรูปกลมรีและมีรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการจัดตั้งเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา โดยพระราชาทรงราชทานนามและตราประจำพระองค์ ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนใจให้คนราชภัฏได้ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานต่างพระเนตรพระกรรณ เพื่อชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970