ข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัวฯ ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 22 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกิจกรรม “รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00-10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัวฯ สร้างกระแสการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ “ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก” เส้นทางจากสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ไปยังไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเข้าถนนกาญจนวนิช ซอย 9, 11 และ 13 เพื่อทำกิจกรรม Big Cleaning ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970