วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมชั้น 3 อาคารรวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา องค์การนักศึกษาภาคปกติ จัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท และมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้นำนักศึกษา กิจกรรมนี้เป็นไปเพื่อการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย ซึ่งในโอกาส คุณอเนก แซ่ตั้ง ประธานกรรมการบริหารเบญจพรกรุ๊ป ได้มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือ “ของขวัญ” เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 50 ทุน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970