วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Young love “รักเป็น ปลอดภัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อป้องกันและลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 และแขกรับเชิญพิเศษ ดีเจพล่ากุ้ง คุณวรชาติ ธรรมวิจินต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และความสนุกสนานในการบรรยาย ทั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมสนุกพร้อมของรางวัลมากมาย และในโอกาสนี้ อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นตัวแทนอธิการบดีรับมอบโล่โครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย”

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970