วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ หัวข้อ สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ ๔๐๒ กองพลพัฒนาที่ ๔ โดยกิจกรรมในโครงการเป็นการณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยทีมวิทยากร ขุนศึก ๔๓ มี ร้อยโทจรูญ ตาปัญโญ เป็นหัวหน้าชุดวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้นักศึกษาได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์กษัตริย์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน หวงแหนแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์รักษาไว้ ทั้งนี้ อาจารย์จิรภา คงเชียว กล่าวในการเปิดโครงการว่า ในอดีตชนชาติไทยเรานั้น เป็นชนชาติที่เข้มแข็งและมีความรักสามัคคี ผ่านศึกษาสงครามและการรุกรานมามากมาย จนถึงในปัจจุบันพวกเราคนไทยก็ยังมีไว้ซึ่งเอกราชและผืนแผ่นดินนี้เพราะบรรพชนผู้กล้าของเราในอดีต และที่สำคัญเรามีสถาบันที่เข็มแข็ง คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือ เทิดทูลและจงรักภักดีต่อสถาบันทั้ง 3 ให้คงอยู่ต่อไป โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาสนในเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 2,000 คน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970