วันที่ 17 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดงานแสดงดนตรี “รำลึก เพลงสงขลา...ป๋าเปรม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการแสดงดนตรีของวง SKRU Big Band และวง SKRU ORCHESTER พร้อมด้วย Satit String Ensemble ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และยังมี ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติสาขาการดนตรีพื้นบ้านร่วมการแสดง โดยมี นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการจัดงานและร่วมรับฟังการแสดงดนตรี โดยมีศิลปินรับเชิญ นางสาวมนัสนันท์ อักษรถึง (อันฉี the Voice) นางสาวปาจรีย์ นวลแก้ว (ปุ่ม ปาจารีย์) การขับร้องเพลงประสานเสียง SKRU Chorus ร่วมกับวง Med PSU Chorus และยังมีนักร้องกิตติมศักดิ์ อาจารย์ นักศึกษาร่วมการขับร้องเพลง ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เพลงสงขลาป๋ารัก ช่วงที่ 2 รักเพลงรักแผ่นดิน และช่วงที่ 3 ด้วยรักและผูกพัน และช่วงที่ 4 จากคมหญ้าสู่ยอดคน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม กล่าวว่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน ท่านได้จากไปแล้วเป็นเวลา 114 วัน แต่ความรำลึกด้วยเคารพรัก ศรัทธา และความผูกพันยังประทับตราตรึงอยู่ในดวงใจของ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตลอดจนประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดสงขลา การจัดการแสดงคอนเสิร์ตโดยวงออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkha Rajabhat Orchestra) ชุด “รำลึก เพลงสงขลา... ป๋าเปรม” ในวันนี้ จึงเป็นการแสดงออกถึงความคิดถึงและศรัทธาในดวงใจของเราทุกคนที่ต่อป๋า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้มีปณิธานมั่นคงทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างและโน้มน้าวให้ประชาชนชาวไทยตระหนักว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970