วันที่ 23 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 (ช่วงเช้า) เวลา 08.00 น รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางสาวจิรภา คงเขียว นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ร่วมกับกาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดนมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970