มรภ.สงขลา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม” เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 สงขลา สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม” โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรม อาคารกองพัฒนานักศึกษา คนละ 300 ซีซี ได้เลือด ซีซี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สธิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรทั่วพื้นแผ่นดิน เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในทุกด้าน นับตั้งแต่ที่ได้ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจและพระเมตตาที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาประชาชน ผ่านสื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธาน ที่พระราชทานไว้เป็นพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ได้ก่อให้เกิดคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประชาชน และประเทศชาติโดยรวม และมีความหมายต่อพสกนิกรชาวไทยมากเกินกว่าจะคณานับได้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และพสกนิกรชาวไทยทุกคน ล้วนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการสวรรคต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 สงขลา สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970