ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรภ. สงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล การประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าห้องประชุมใหญ่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และเวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ และประธานในพิธีได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดเขียนความ เรื่อง พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวเบญญาภา บินสัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนงลักษณ์ ชูแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 นางสาวณัฐฐาพร แสงพลังแสง รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ นางสาวมารินี หมาดอาหิน และนางสาวชุนฮาจีย์ นาดี ในการนี้ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ได้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรม อาคารกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวนกว่า 300 คน และต่อมาในระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ทุกคณะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพื้นที่ของแต่คณะ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970