นักศึกษา มรภ. สงขลา ร่วมประกาศ ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเริ่มต้นที่ตัวเอง วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ “โตไปไม่โกง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตประธานคณะกรรมการ ปปช. จังหวัดสงขลา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายมุ่งเน้นให้นักศึกษาไม่ทนต่อการทุจริต และเริ่มต้นด้วยตนเอง คือ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 2) มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงสังคมส่วนรวม รับผิดชอบในการไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 3) ความเป็นธรรมทางสังคม ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล 4) กระทำอย่างรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ รู้จักยับยั้งชั่งใจและไม่เอาเปรียบผู้อื่น

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970