มรภ. สงขลา จัดประกวดของหรอยสงขลา การทำแกงส้มอาหารพื้นถิ่นสงขลา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดเจัดโครงการจัดงานประกวดการทำแกงส้ม (ของหรอยสงขลา) ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ แกงส้ม ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลาที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ประจักษ์โดยทั่วไป โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานการจัดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการประกวด จำนวน 9 ทีม โดยมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Econ ประกอบด้วยสมาชิกในทีม คือ 1. นางสาวอาริสา ไกรแก้ว 2. นางสาวสุดา ยาลาพานี 3. นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมขันโตก นาฏรังสรรค์ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นายกำพล ช่วยคำ 2. นางสาวปิยธิดา วรรณโร 3. นางสาววรัชยา เมฆะมานัง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม War Of Conquest สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาววทันยา บุตรกลัด 2. นายอธิบดี ด้วนมี และ 3. นางสาวศรินย่า ราชเมืองฝาง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970