องค์การนักศึกษา มรภ. สงขลา จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผูับริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีกว่า 2,500 คน สร้างความรักความภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ในการนี้ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประธานในพิธีกล่าวว่า ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีลักษณะเป็นรูปกลมรีและมีรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการจัดตั้งเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา โดยทรงราชทานนามและตราประจำพระองค์ ให้เป็นสัญลักษณ์เตือนใจให้คนราชภัฏได้ตระหนักในหน้าที่เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970