วันนี้ (30 ต.ค. 63) พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ "สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ณ อาคารศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาราชภัฏเขตภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ "สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ เป็นการดำเนินงานขยายผลมาจากการประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการให้การศึกษา สร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยสู่การปฏิบัติ และต่อมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้จัดการอบรมโครงการวิศวกรสังคม ให้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ จึงมีมติให้จัดอบรมสร้างแกนนำวิศวกรสังคมร่วมกัน โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพดำเนินการหลังจากการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งในเขตภาคใต้ จะจัดอบรมเพื่อสร้างแกนนำวิศวกรสังคมให้ได้แห่งละ 600 คน ต่อไป เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ สร้าง นวัตกรรมทางสังคม ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่มีทัศนคติที่ดี และถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970