ตรวจสอบกิจกรรม

กิจกรรมนักศึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

การลงทะเบียนแก้กิจกรรม


เดือน มกราคม

15 ม.ค. 2563 จิตตปัญญา ครั้งที่ 1

ลงทะเบียนเวลา 14.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อคณะที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-01-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

5 ก.พ. 2563 จิตตปัญญา ครั้งที่ 2

ลงทะเบียนเวลา 14.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อคณะที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-02-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

26 ก.พ. 2563 จิตตปัญญา ครั้งที่ 3

ลงทะเบียนเวลา 14.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อคณะที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-02-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

11 มี.ค. 2563 จิตตปัญญา ครั้งที่ 4

ลงทะเบียนเวลา 14.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อคณะที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-03-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 91 คน)

15 ม.ค. 63 ประชุมสมาชิกครูอาสา

กิจกรรมเสริม (ชมรม)

ประชุมชี้แจงสมาชิกชมรมครูอาสา ณ ชั้นลอย ตึก 68 คณะครุศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-01-2563

รับสมัครจำนวน 161 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 117 คน)

15 ม.ค. 63 ประชุมชมรมสังคมพัฒนา

กิจกรรมเสริม (ชมรม)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-01-2563

รับสมัครจำนวน 87 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 67 คน)

29 ม.ค. 2563 ดูงานบริษัทหาดทิพย์ จำกัด

แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อคณะที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลงทะเบียนขึ้นรถ เวลา 11.40 - 12.00 น.

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา 

สมัครแล้วไม่สามารถไปได้ ส่งใบถอนกิจกรรม ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29-01-2563

รับสมัครจำนวน 55 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 55 คน)

เต็มแล้วครับ

18 มี.ค. 2563 ดูงานโรงไฟฟ้า จะนะ

แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อคณะที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลงทะเบียนขึ้นรถ เวลา 11.40 - 12.00 น.

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา 

สมัครแล้วไม่สามารถไปได้ ส่งใบถอนกิจกรรม ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-03-2563

รับสมัครจำนวน 35 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 35 คน)

เต็มแล้วครับ

30 ม.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-01-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 3 คน)

31 ม.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-01-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

1 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-02-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 8 คน)

2 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-02-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 5 คน)

3 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 5 คน)

4 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

5 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 4 คน)

6 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 2 คน)

7 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 5 คน)

11 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

12 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

13 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

14 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

15 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-02-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

16 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-02-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 3 คน)

17 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 5 คน)

18 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

19 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 3 คน)

21 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 4 คน)

22 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22-02-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 5 คน)

23 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-02-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 4 คน)

24 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 3 คน)

25 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

26 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

27 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 11 คน)

เต็มแล้วครับ

28 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

29 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 20 คน)

เต็มแล้วครับ

15-16 ก.พ. 62 ออกค่ายชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาคุณธรรม

กิจกรรมเลือกระดับมหาวิทยาลัย (ชมรม)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-02-2563

รับสมัครจำนวน 130 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 104 คน)

1-2 ก.พ. 63 ออกค่ายชมรมนักคิดอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น

กิจกรรมเลือกระดับมหาวิทยาลัย (ชมรม)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-02-2563

รับสมัครจำนวน 158 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 146 คน)

24 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจ้งการออกค่ายชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาคุณธรรม

ณ ตึก 68 คณะครุศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-01-2563

รับสมัครจำนวน 129 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 104 คน)

20 ก.พ. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-02-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

29 ม.ค. 63 รับฟังการปราศัยผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

เข้ารับฟังการปราศัย ณ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29-01-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 143 คน)

28 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจ้ง Youth Spacial Olympic

ณ ตึกการศึกษาพิเศษ

เวลา 13.30 - 14.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29-01-2563

รับสมัครจำนวน 120 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 72 คน)


เดือน กุมภาพันธ์

7-9 ก.พ. 63 ออกค่ายชมรมภาษาและวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชุมชนปีที่ 2

ต.นาทอน อ.ุท่งหว้า จ.สตูล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-02-2563

รับสมัครจำนวน 145 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 109 คน)

13 ก.พ. 63 รณรงค์การลดใช้พลาสติก

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม เสื้อคณะ เสื้อเอก ที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-02-2563

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 36 คน)

16-17 ก.พ. 63 ออกค่ายชมรมคลับคอม คลับคอมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒานโรงเรียนบ้านไสนินตั้ง

โรงเรียนบ้านไสนินตั้ง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-02-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 32 คน)

8 ก.พ. 2563

ลงระบบเฉพาะนักศึกษาที่ไป ณ วัดดอนรัก เท่านั้น

รับไม่จำกัดจำนวน เพื่อส่งจำนวนผู้เข้าร่วมไปยังจังหวัดสงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-02-2563

รับสมัครจำนวน 999 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 23 คน)

12 ก.พ. 63 พัฒนามหาวิทยาลัย

กรุณาลงระบบจองกิจกรรม ก่อนใส่รหัสกิจกรรมที่ได้รับนะคะ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 2304 คน)

14 ก.พ. 63 พิธีตักบาตร

ตักบาตรอาหารแห้ง 14 กุมภา "วันราชภัฏ" ประจำปี 2563

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 999 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 304 คน)

13 ก.พ. 63 ประชุมชี้แจ้ง Youth Spacial Olympic (ครั้งที่ 3)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-02-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 31 คน)

19 ก.พ. 63 ออกค่ายชมรม Youth Specail Olypics โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

กิจกรรมบำบัดพัฒนาเด็กพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 5 คน)

28 ก.พ. 62 กิจกรรมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ขึ้นรถหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา เวลา 13.20 น. (กิจกรรมเลือกระดับมหาวิทยาลัย 3 ชม.) แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27-02-2563

รับสมัครจำนวน 25 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

21 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 25 คน)


เดือน มีนาคม

1 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น. วันละ 3 ชั่วโมง ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 9 คน)

2 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น. วันละ 3 ชั่วโมง ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 15 คน)

3 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 4 คน)

4 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 15 คน)

5 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น. วันละ 3 ชั่วโมง ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 20 คน)

เต็มแล้วครับ

6 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 19 คน)

7 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 06-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 20 คน)

เต็มแล้วครับ

8 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 20 คน)

เต็มแล้วครับ

9 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

10 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 12 คน)

11 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 18 คน)

12 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 8 คน)

13 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

14 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 19 คน)

15 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 17 คน)

16 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 19 คน)

17 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 20 คน)

เต็มแล้วครับ

18 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 21 คน)

19 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 30 คน)

เต็มแล้วครับ

20 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 27 คน)

22 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 24 คน)

23 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 30 คน)

เต็มแล้วครับ

24 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 30 คน)

เต็มแล้วครับ

25 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 30 คน)

เต็มแล้วครับ

26 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 30 คน)

เต็มแล้วครับ

27 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 30 คน)

เต็มแล้วครับ

28 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 27 คน)

29 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 28 คน)

30 มี.ค. 63 แก้กิจกรรม

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 - 11.30 น.

วันละ 3 ชั่วโมง

ไม่มีชื่อ ไม่ต้องมา ไม่รับเพิ่มเติมในวันทำกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 25 คน)

17 มี.ค. 63 Gen Z ปฏิบัติการเตรียมพร้อม เข้าสู่โลกอาชีพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร Student Union

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. ในวันที่ 17 มี.ค. 63

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

23 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาศาสตร์

เฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเพียงวันละ 10 คนเท่านั้น รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 7 คน)

24 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 5 คน)

25 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 6 คน)

26 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

27 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 6 คน)

30 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 9 คน)

31 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

23 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

24 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

25 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

26 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 2 คน)

27 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 6 คน)

30 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

31 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

23 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 20 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 20 คน)

เต็มแล้วครับ

24 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 17 คน)

25 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 17 คน)

26 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 18 คน)

27 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 8 คน)

30 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 9 คน)

31 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 18 คน)

23 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 7 คน รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 7 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

24 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 7 คน รายงานตัว
ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 7 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

25 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 7 คน รายงานตัว
ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 7 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

26 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 7 คน รายงานตัว
ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 7 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

27 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 7 คน รายงานตัว
ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 7 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

30 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 7 คน รายงานตัว
ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 7 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

31 มีนาคม 2563 แก้กิจกรรม ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 7 คน รายงานตัว
ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 7 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1 คน)

23 มีนาคม 2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งรหัส 594 และรหัส 616 รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน รายงานตัวณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

24 มีนาคม 2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งรหัส 594 และรหัส 616 รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน 
รายงานตัวณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

25 มีนาคม 2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งรหัส 594 และรหัส 616 รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน 
รายงานตัวณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

26 มีนาคม 2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งรหัส 594 และรหัส 616 รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน 
รายงานตัวณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

27 มีนาคม 2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งรหัส 594 และรหัส 616 รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน 
รายงานตัวณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

30 มีนาคม 2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งรหัส 594 และรหัส 616 รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน 
รายงานตัวณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

31 มีนาคม 2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งรหัส 594 และรหัส 616 รับจองแก้กิจกรรมเพียงวันละ 10 คน 
รายงานตัวณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 น. เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

แก้กิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 0 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

แก้กิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-03-2563

รับสมัครจำนวน 0 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)


เดือน เมษายน

21-23 เม.ย. 63 ออกค่ายชมรมสังคมพัฒนา

กิจกรรมเสริม (ชมรม)

ณ โรงเรียนบ้านควนกบ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-04-2563

รับสมัครจำนวน 87 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)


เดือน พฤษภาคม


เดือน มิถุนายน


เดือน กรกฎาคม

22 ก.ค. 63 จัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 (ปี 2-4)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-07-2563

รับสมัครจำนวน 999 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 511 คน)

1 ส.ค. 63 การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น

รับสมัครจำนวน 100 คน
กศึกษาลงทะเบียนเวล 12.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา
แต่งกายโดยชุดนักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31-07-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 78 คน)


เดือน สิงหาคม

14 ส.ค. 63 ชมการแข่งขันทำแกงส้มงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 63

พร้อมกันที่หน้าอาคารเรียน 3 เพื่อรับเอกสารเข้าร่วมโครงการ เวลา 16.45 - 17.00 น. เท่านั้น
แต่งกายชุดสุภาพ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-08-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

19 ส.ค. 63 ปฐมนิเทศชี้แจงชมรมสิงห์อาสา

รับเฉพาะสมาชิกชมรมสิงห์อาสา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-08-2563

รับสมัครจำนวน 140 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 115 คน)

24 ส.ค. 63 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำสถานีตำรวจ

รับสมัครจำนวน 40 คน

ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 

ณ หอประชุมสมิหลา (ตคำรวจภูธรภาค 9หลังเก่า)

ขึ้นรถเวลา 08.00 น. หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

แต่งกายชุดสุภาพ กางเกงสีดำ(งดกางเกงยีนส์) เสื้อสีเหลือง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-08-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 38 คน)

26 ส.ค. 63 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำสถานีตำรวจ

รับสมัครจำนวน 40 คน

ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 

ณ หอประชุมสมิหลา (ตคำรวจภูธรภาค 9หลังเก่า)

ขึ้นรถเวลา 08.00 น. หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

แต่งกายชุดสุภาพ กางเกงสีดำ(งดกางเกงยีนส์) เสื้อสีเหลือง
 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-08-2563

รับสมัครจำนวน 40 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 41 คน)

เต็มแล้วครับ

21 ส.ค. 63 ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี 63 (รุ่นพี่)

ลงระบบเฉพาะผู้นำนักศึกษาที่ได้รับรหัสบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-08-2563

รับสมัครจำนวน 300 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 189 คน)

22 ส.ค. 63 พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี 63 (ุรุ่นพี่)

ลงทะเบียนเฉพาะผู้นำนักศึกษาที่ได้รับรหัสบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-08-2563

รับสมัครจำนวน 300 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 175 คน)

26 ส.ค. 63 ประชุมชี้แจงสมาชิกชมรมกีฬายิงธนู SKRU

ประชุมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนู SKRU

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26-08-2563

รับสมัครจำนวน 130 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 97 คน)

26 ส.ค. 63 ประชุมชี้แจงสมาชิกชมรมคลับคอม

ประชุมชี้แจงสมาชิกชมรมคลับคอม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-08-2563

รับสมัครจำนวน 140 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 129 คน)


เดือน กันยายน

26 ก.ย. 63 Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ”
ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-09-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 30 คน)

เต็มแล้วครับ

19 ก.ย. 63 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด

รับสมัครเพียง 50 คนเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-09-2563

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 60 คน)

เต็มแล้วครับ

25 ก.ย. 2563 มหกรรมเปิดเมืองกีฬา (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน)

รับสมัครจำนวน 30 คน มารับ

มารับใบเข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24-09-2563

รับสมัครจำนวน 30 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 29 คน)

25 ก.ย. 2563 มหกรรมเปิดเมืองกีฬา (ผู้เข้าร่วม)

รับผู้เข้าร่วมจำนวน 250 คน

พร้อมกันหน้าประตูสนามฟุตบอล ทางฝังประตูตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23-09-2563

รับสมัครจำนวน 250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 267 คน)

เต็มแล้วครับ

26 ก.ย. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษามุสลิม ประจำปี 2563

ลงทะเบียนปฐมนิเทศมุสลิม 2563

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30-09-2563

รับสมัครจำนวน 999 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 97 คน)

7 ต.ค. 63 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะรหัส 60-62

จำนวน 500 คน

เข้าร่วมโครงการในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-10-2563

รับสมัครจำนวน 550 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 550 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน ตุลาคม

8 ต.ค. 63 จัดงานพิธีไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู (60-62)

พิธีไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู (สำหรับผู้นำนักศึกษา)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 184 คน)

7 ต.ค. 63 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู (60-62)

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู (สำหรับผู้นำนักศึกษา)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-10-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 121 คน)

3 ต.ค. 63 ประชุมชี้แจงชมรมภาษาและวัฒนธรรม

รับสมัครเฉพาะสมาชิกชมรมภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 87 คน)

4 ต.ค. 63 ประชุมชี้แจงสมาชิกชมรมสำนึกรักบ้านเกิด

รับสมัครเฉพาะสมาชิกชมรมสำนึกรักบ้านเกิด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

12 ต.ค. 63 สวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-10-2563

รับสมัครจำนวน 600 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 250 คน)

25 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 18.30 - 20.00 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ราชภัฏสงขลา พบกับ ม.ทักษิณ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

25 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 20.00 - 21.30 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ฮกเกี้ยน พบกับ สนามนอก วค.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

26 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 3 เริ่มเวลา 18.30 - 20.00 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วรนารีเฉลิม พบกับ ราชภัฏสงขลา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

26 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 4 เริ่มเวลา 20.00 - 21.30 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

SLEEPING DOG พบกับ ฮกเกี้ยน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

27 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 5 เริ่มเวลา 18.30 - 20.00 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ม.ทักษิณ พบกับ วรนารีเฉลิม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

27 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 6 เริ่มเวลา 20.00 - 21.30 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สนามนอก วค. พบกับ SLEEPING DOG

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

28 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 7 เริ่มเวลา 18.30 - 20.00 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

28 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ที่ 8 เริ่มเวลา 20.00 - 21.30 น.

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ที่ 1 สาย B พบกับ ที่ 2 สาย A

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

29 ต.ค. 63 เชียร์กีฬาบาสเกตบอล คู่ชิงชนะเลิศ

แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม หรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รองชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที่ 7 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 8

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

21 ต.ค. 63 พิธีสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2563

เข้าหอประชุมเวลา 13.30 น.

รับเพิ่มอีก 200 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26-10-2563

รับสมัครจำนวน 800 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 736 คน)

22 ต.ค. 63 รวมใจสร้างชาติบทบาทเยาวชนไทย

แต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา หรือเสื้อคณะ เสื้อหลักสูตร
ที่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 120 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 93 คน)

22 ต.ค. 63 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ่อปาบ

เฉพาะคนที่มีรหัสบันทึกกิจกรรม และเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี 

ณ วัดบ่อปาบ จ.สงขลา เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27-10-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 103 คน)

กรรมการ ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาเลือกโครงการนี้ได้เฉพาะ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรหัสบันทึกกิจกรรมนี้แล้วเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 0 คน)

21 ต.ค. 63 แข่งขันกระโดดเชือกว่องไว

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-10-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 56 คน)


เดือน พฤศจิกายน

4 พ.ย. 63 ปฐมนิเทศนิเทศชมรมสุขภาพสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-11-2563

รับสมัครจำนวน 120 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

11 พ.ย. 63 ปฐมนิเทศชมรมดาราศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-11-2563

รับสมัครจำนวน 70 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 14 คน)

18 พ.ย. 63 ประชุมชมรมอาสาชีววิทยา

ณ หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 16.00-17.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-11-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 179 คน)

3 ธ.ค. 63 บรรยาย เรื่อง รู้หลักประกันสังคม

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 เท่านั้น

จำนวน 1500 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 02-11-2563

รับสมัครจำนวน 1500 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 231 คน)

4 ธ.ค. 63 โตไปไม่โกง

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เท่านั้น

จำนวน 100 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-11-2563

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 78 คน)

4-6 ธ.ค. 63 ค่ายเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านเกาะสาหร่าย

รับเฉพาะชมรมสุขภาพสัมพันธ์ เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-12-2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 114 คน)


เดือน ธันวาคม

10-11 ธ.ค. 63 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดป่าขาด จ.สงขลา

เฉพาะสมาชิกชมรมสิงห์อาสาเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18-12-2563

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 188 คน)

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970