ระบบสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา

หอพักนักศึกษา

นักศึกษาที่สมัครหอพักนักศึกษา ให้นักศึกษาดูที่เมนู จะมีเมนูในหัวข้อ "หอพักนักศึกษา"

นักศึกษาที่ประสงค์ยื่นเอกสารสมัคร การสมัครหอพักนักศึกษา

- รูปถ่ายหน้าตรง

- สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาเก่า)

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970