รางวัลนักศึกษาพระราชทาน

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา เมื่อกระทรวงศึกษาธิการจัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2547 เพื่อคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี เพื่อสนองกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. 2506 ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลพระราชทานในแต่ละปี ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้

ปี 2547

นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล

ปัจจุบัน : อาจารย์โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา

ปี 2548

นางสาววิณีนาถ สุรกำแหง

ปัจจุบัน : นักวิชาการ งานรายการและข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา

ปี 2549

นายมงคล เกตุสุวรรณ์

ปัจจุบัน : ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร

ปี 2550

นายเจษฎา หะยียามา

ปัจจุบัน : ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

ปี 2551 (รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ)

นายวีระพล บัวคำภู

ปัจจุบัน : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง จังหวัดขอนแก่น

ปี 2552

นายมูนิร ใจดี

ปัจจุบัน : นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ปี 2553

นายธีรวุฒิ แก้วมาก

ปัจจุบัน : อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปี 2554

นายปริญญา ศรีวรรณ

ปัจจุบัน : ครู โรงเรียนวัดศรีบังวัน จังหวัดลำพูน

ปี 2555

นายสุรเดช สุริยวานิช

ปัจจุบัน : ครูปฏิบัติการสอน (ศช) โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ปี 2556

นายชัยเดช เครือเปรม

ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปี 2557 (รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ)

นายกรวิชญ์ คล้ายศรี

ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมุนี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ปี 2559

นางสาวนิภาวรรณ ทองจินดา

ปัจจุบัน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ปี 2560

นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ

ปัจจุบัน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970