กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากรประจำกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


อาจารย์จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาอาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน
ผู้ช่วยอธิการบดีนางสาวอัญชลี หนูรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

 

 งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี หนูรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางสาวณาญรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชญาดา ไชยบัณดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกนกวรรณ เซ่งเข็ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา


นายเอนกคุณ มีชัย
หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา


นายแวอัชมัน แวมูซอ
นักวิชาการศึกษานางไปยดา สุตระ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ


นางสาวขนิษฐา นิยมเดชา
นักวิชาการศึกษา
งานอาคารสถานที่
นางอมรภัค เพ็รชมณี
พนักงานบริการ


นางสาวอมรรัตน์ เหล็กกล้า
พนักงานบริการ


นายจำนงค์ หนูประพันธ์
พนักงานบริการนางแฉล้ม ศรีสุวรรณ
พนักงานบริการนางสุนิศา พิทักษ์สกุลสิริ
พนักงานบริการ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970