กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานธุรการ


งานธุรการ

- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการประชุมพิธีการ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่ - หน่วยเลขานุการ
- หน่วยการเงิน - หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยติดตามและประเมินผล
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยจัดทำรายงานประจำปี
- หน่วยประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
- หน่วยจัดทำแผนงานและคำของบประมาณ
- หน่วยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ งานธุรการ

1.1 หน่วยสารบรรณ

ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ บันทึกงานสารบรรณลงไว้ในระบบคอมพิวเตอร์สะดวกต่อการค้นหา และมีแผนพัฒนาไปสู่ระบบงานสารบรรณออนไลน์

1.2 หน่วยประชาสัมพันธ์

ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ จัดเก็บรวบรวมประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ มีแผนที่จะพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสาระสำคัญ ๆ ถึงนักศึกษาโดยตรงทางโทรศัพท์มือถือ

1.3 หน่วยประชุมพิธีการ

ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุมและพิธีการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน จัดทำวาระการประชุม แจ้งวาระการประชุม ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและแนะนำกับกิจการนักศึกษาในพิธีต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม ประชุมองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องข้อความร่วมมือ

1.4 หน่วยจัดทำแผนงานและคำของบประมาณ

ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำแผนของบประมาณ วางแผนการใช้งบประมาณ ควบคุมการใช้งบประมาณ รายงานการใช้งบประมาณ มีแผนที่จะพัฒนา ระบบงานให้มีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ และวิเคราะห์หาต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละกิจกรรม เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลประกอบการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต่อไป

1.5 หน่วยการเงิน

ดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดเก็บเงิน การจัดทำบัญชี การบริการการเงินกับสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และนักศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกับนักศึกษา จัดทำรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส มีแผนที่จะพัฒนางานการเงินให้มีการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน และวิเคราะห์สภาวะทางการเงินของหน่วยงาน

1.6 หน่วยพัสดุ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน พัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน พัสดุ-ครุภัณฑ์การกีฬา พัสดุ- ครุภัณฑ์การจัดกิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง จัดทำเบียนคุมการเบิกใช้พัสดุ-ครุภัณฑ์ รายงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำปี ตรวจสอบซ่อมบำรุงพัสดุ-ครุภัณฑ์ มีแผนพัฒนาระบบงานพัสดุของหน่วยงานเข้าระบบฐานข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์

1.7 หน่วยการเจ้าหน้าที่

ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน จัดเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน มีแผนที่จะพัฒนางานหน่วยพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการศึกษาด้วยต้นเอง ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ จากเว็บไซด์ จัดทำสถิติการลา การลาพักผ่อน การไปราชการ

1.8 หน่วยติดตามประเมินผล

ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ ของงานบริหารและธุรการ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำรายงานการวิเคราะห์ประมวลผลไปยังหน่วยต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลที่จะปรับปรุงพัฒนางานในหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำเนินงานเกี่ยวกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการกิจกรรมที่มีขึ้นทุกกิจกรรม รวบรวมรายการการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ รวมรวมข้อมูล ในการจัดกิจกรรม ศึกษาถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้งบประมาณจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมประจำปี

1.9 หน่วยประกันคุณภาพ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การเก็บรวมรวมข้อมูล ควบคุมดัชนีตัวชี้วัดของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยต่าง ๆ ในการจัดเก็บเอกสารการดำเนินงานให้สอดคล้องกับดัชนีตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าประเมิน จัดทำรายการการประกันคุณภาพประจำปีของกองพัฒนานักศึกษา

1.10 หน่วยจัดทำรายงานประจำปี

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งหมด เพื่อนำมาประมวลจัดทำรายงานประจำปี ที่แสดงถึงผลการบริหารงาน การจัดกิจกรรมประจำปี การบริการและสวัสดิการนักศึกษาประจำปี การใช้งบประมาณประจำปี การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตาม แผนงาน แผนเงิน และแผนงบประมาณมากน้อยเพียงใด

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970