ข่าวกิจกรรม

   ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการสร้างความตระหนักรู้เรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก อ่าน :: 5
   รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว อ่าน :: 1
   หน่วยสัสดีอำเภอหาดใหญ่ ขอแจ้งการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) เห็นควรมอบกองพัฒนานักศึกษา อ่าน :: 23
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษาหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ่าน :: 93
   ประกาศผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง อ่าน :: 20
   มูลนิธิกรุงศรี ประชาสัมพันธ์โครงการ "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -31 ส.ค.66 อ่าน :: 16
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง อ่าน :: 7
   ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหาทุนดำเนินงานในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อ่าน :: 9
   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเซีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 แก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ อ่าน :: 3
   สป.อว.ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-12 ก.ย.66 อ่าน :: 4
   สป.อว.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Miceo-Credential ระยะที่ 3 อ่าน :: 1
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น และรอรับสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 อ่าน :: 54
   สป.อว. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเอกสารแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไซปรัส อ่าน :: 2
   สป.อว. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ" อ่าน :: 9
   ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) อ่าน :: 4
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970