กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา


งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

- หน่วยบริการด้านอนามัย
- หน่วยบริการให้คำปรึกษา
- หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
- หน่วยประกันอุบัติเหตุ
- หน่วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
- หน่วยตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยการศึกษาวิชาทหาร
- หน่วยบริการหอพักนักศึกษา
- หน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
- หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

1.1 หน่วยบริการด้านอนามัย

ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาให้บริการอนามัยสุขาภิบาล การปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาเบื้องต้นให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ ตลอดจนให้บริการรวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เข้าใช้บริการเบื้องต้น ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องข้อความร่วมมือ เช่น การบริจาคโลหิต การตรวจหาสารเสพติดในนักศึกษา การตรวจสุขภาพนักศึกษา ฯ

1.2 หน่วยบริการหอพักนักศึกษา

ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการหอพักให้นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าอยู่อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ให้บริการอำนวยความสะดวกกับนักศึกษาหอพัก จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาดและซ่อมแซมหอพัก จัดให้บริการสิ่งให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักศึกษาหอพัก เช่น เคเบิลทีวี จานรับดาวเทียม อินเตอร์เน็ต ฯ

1.3 หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษา ที่มีความประสงค์จะมีรายได้เสริม อาชีพเสริม ระหว่างการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา ประสานหน่วยงานจัดหางาน ให้บริการข้อมูลข่าวสารในการรับสมัครงาน ประสานองค์บริษัทที่ให้บริการหรือสอนให้นักศึกษาสร้างธุรกิจระหว่างเรียน จัดฝึกอบรมการสร้างธุรกิจระหว่างเรียน หรือสำเร็จการศึกษา

1.4 หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ. ) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการกู้ยืมและการปฏิบัติตามสัญญา ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำการเบิกค่าเล่าเรียนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย การส่งเงินคืนกองทุน การตรวจสัญญา การจัดส่งสัญญา การตรวจการอนุมัติวงเงินกู้ฯ

1.5 หน่วยประกันอุบัติเหตุ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดให้มีบริการประกันอุบัติเหตุกับนักศึกษาประจำปี การจัดเก็บเบี้ยประกัน การรับค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ การจัดทำและตรวจสอบกรมธรรม์ การประสานในการจัดทำประกันกับบริษัท ตลอดจนถึงการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกคน

1.6 หน่วยทุนการศึกษา

ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา การจัดหาแหล่งเงินทุน การพิจารณาให้ทุน การมอบทุน การตอบขอบคุณ ทั้งทุนการศึกษาหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

1.7 หน่วยรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ร้องข้อในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสารเสพติดในนักศึกษา การรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในมหาวิทยาลัย เช่น การรับน้องปลอดเหล้า การงดสูบบุหรี่ การทำความดีถวายพ่อหลวง เป็นต้น จัดทำรวบรวมข้อมูล และรายงานไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเกี่ยวกับสารเสพติด

1.8 หน่วยประสานงานศิษย์เก่า

ดำเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานศิษย์เก่า จัดทำข้อมูลศิษย์เก่า จัดทำทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น การจัดงานศิษย์เก่า จัดให้บริการเว็บบอร์ดศิษย์เก่าได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

1.9 หน่วยการศึกษาวิชาทหาร

ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการกับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1.10 หน่วยบริการให้คำปรึกษา

ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา การอาชีพ การหารายได้เสริมระหว่างเรียน การจัดหางาน ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การประกันอุบัติเหตุ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970