กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะและคุณธรรม สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยเรียนรู้จากการทำกิจกรรม

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการและความสนใจ

3. เพื่อยกระดับการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาที่หลากหลายได้มาตรฐาน

นโยบายกองพัฒนานักศึกษา ปี พ.ศ. 2550-2555

พัฒนาองค์กร และนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์

เพื่อสัมฤทธิผลแห่งวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2550 องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความโดดเด่นใน การจัดกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับชุมชน”

ยุทธศาสตร์ที่ใช้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์

สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมภายในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์

1.จัดกิจกรรมและส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

2.ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆทั้งภายในและต่างประเทศ

3.ยกย่อง เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์

นักศึกษาและบุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งเพื่อการออกกำลังกายและการแข่งขัน

กลยุทธ์

1. การพัฒนาสนามกีฬา และจัดหาอุปกรณ์การกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม

2. การจัดการแข่งขันกีฬาภายในและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ

3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการกีฬาเพื่อการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์

นักศึกษาได้รับการบริการและสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์

1. การพัฒนาระบบเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา

2. การพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข

3. การพัฒนาการให้บริการด้านหอพัก

4. การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและการแนะแนว

5. การพัฒนาระบบการจัดหางานทั้งในระหว่างเรียนและจบการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์

พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและชัดเจนบุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

กลยุทธ์

1. ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

2 .ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

4. ส่งเสริมความร่วมมือการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970