กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประวัติความเป็นมา


งานกิจการนักศึกษาในเบื้องต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2500 เรียกกันว่างานกิจการปกครองเน้นการควบคุมดู แลให้นักศึกษาอยู่ในวินัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2515-2516 กรมการฝึกหัดครู ได้ปรับเปลี่ยนปรัชญา และอุดมการณ์ในการปกครองมาเป็นงานกิจการนักศึกษา มีการพัฒนา งานชมรม ชุมนุม และพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการ สภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิจัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20(2) มาตรา 32 และ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงได้ดำเนินงาน กิจการนักศึกษา ในฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเรียกชื่อว่า สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นอาคารเอกเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมอาคารดังกล่าวสร้างแล้วเสร็จและ ประกอบพิธีเปิดในปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2547 มี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ใน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งงานด้านนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น "ฝ่ายพัฒนานักศึกษา" และได้เปลี่ยนชื่อ “สำนักกิจการนักศึกษา” เป็น “กองพัฒนานักศึกษา” เพื่อเตรียมโครงสร้างให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ในปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดงานอธิการบดีโดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ และกำกับดูแลหน่วยงาน และมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้บริหารงาน มีการแบ่งส่วนราชการของกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้

1) งานบริหารงานทั่วไป

2) งานบริการงานและพัฒนานักศึกษาไป

 

ภาระหน้าที่

กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาเป็นการส่งเสริมเติมเต็ม และสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

ปรัชญา

กระบวนการจัดกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง

วิสัยทัศน์

กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกิจกรรม การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ เข้าใจและยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้บรรยากาศทางสังคมแบบพหุวัฒนธรรม

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

3. จัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970