กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา


งานกิจกรรมนักศึกษา

- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยกิจกรรมฝ่ายวิชาการ
- หน่วยกิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
- หน่วยส่งเสริมและรักษาวินัย
- หน่วยสืบสวนสอบสวนทางวินัย
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- หน่วยประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา
- หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
- หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน
- หน่วยบำรุงรักษาและบริการอุปกรณ์กีฬา
- หน่วยที่ปรึกษาชมรมกีฬาของนักศึกษา
- หน่วยกิจกรรมชมรม ชุมนุม
- หน่วยกิจกรรมนักศึกษาหอพัก
- หน่วยกิจกรรมพิเศษ

งานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบไปด้วยหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

1.1 หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

ดำเนินงานเกี่ยวกับให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ให้คำปรึกษาแนะนำการเขียนโครงการ การใช้งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การจัดกิจกรรม การเก็บภาพรวบรวมข้อมูล เช่น กีฬาภายในโปรแกรมวิชา กีฬาภายในคณะ กีฬาระหว่างคณะ

1.2 หน่วยกิจกรรมฝ่ายวิชาการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมนิทัศการวิชาการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

1.3 หน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ดำเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา แห่เทียนเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติ

1.4 หน่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ดำเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้านพัฒนา และสังคม ฝึกอบรม และพัฒนานักศึกษา ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จัดฝึกอบรม และพัฒนานักศึกษา เช่น ค่ายคุณธรรม อบรมผู้นำนักศึกษา ออกค่ายอาสาพัฒนา ค่ายผู้นำนักศึกษา ฯ

1.5 หน่วยกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

ดำเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมผู้นำนักศึกษาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ฯ

1.6 หน่วยกิจกรรมชมรม ชุมนุม

ดำเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้านชมรม ชุมนุม เช่น ชมรมกีฬา ชมรมมวยไทย ชมรมยูโด ชมรมสาธารณสุข ชมรมดนตรี ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมคนรักป่า ฯ

1.7 หน่วยกิจกรรมนักศึกษาหอพัก

ดำเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมหอพัก เช่น ทำบุญหอพัก กีฬานักศึกษาหอพัก รับน้องใหม่หอพัก จัดหาอุปกรณ์ วัสดุที่นักศึกษาหอพักมีความจำเป็นจะต้องใช้ภายในหอพัก

1.8 หน่วยกิจกรรมพิเศษ

ดำเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน (To Be Number One) วันเอดส์โลก วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมกล้าใหม่ใฝ่รู้ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรมปลูกป่า ฯ

1.9 หน่วยส่งเสริมและรักษาวินัย

ดำเนินงานเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ความประพฤติของนักศึกษา การแต่งกายนักศึกษา นำเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการอยู่หอพักนักศึกษา ธรรมนูญนักศึกษา การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดี มีวินัย แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

1.10 งานที่ปรึกษาชมรมกีฬาของนักศึกษา

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณงานชมรมกีฬาเสนอต่อมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ งบประมาณงานชมรมกีฬาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา ประสานงาน ดูแล อำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อการแข่งขัน ให้คำปรึกษา ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลและประเมินผลของชมรมกีฬา จัดทำสรุปผลการดำเนินงานชมรมกีฬาประจำปี

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970