แบบประเมินหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นายศุภกร หนูสม (พี่คม) หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี หนูรัตน์ (พี่สี่) พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี (พี่ทา) นักวิชาการศึกษา

นางไปยดา สุตระ (พี่ไปรท์) นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นายศุภสิน ปวันวัชรากร (พี่สน) พนักงานพิมพ์

นายแวอัสมัน มูซอ (พี่เวย์) นักวิชาศึกษา

นายกำพล เฉลียวพงศ์ (พี่โจ๊ก) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970