หอพักสบันงา (หอพักหญิง)

- ค่าหอพักภาคเรียนละ 2,500 บาท

- ค่ากิจกรรมหอพักภาคเรียนละ 200 บาท

- ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท

- รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

หอพักปาริฉัตร (หอพักหญิง)

- ค่าหอพักภาคเรียนละ 4,000 บาท

- ค่ากิจกรรมหอพักภาคเรียนละ 200 บาท

- ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท

- รวมเป็นเงิน 4,700 บาท

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970