ความเป็นมา

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา เมื่อกระทรวงศึกษาธิการจัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2547 เพื่อคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเพื่อสนองกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. 2506 ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลพระราชทานในแต่ละปี ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2547

นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2548

นางสาววิณีนาถ สุรกำแหง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ปัจจุบัน :
นักวิชาการ งานรายการและข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549

นายมงคล เกตุสุวรรณ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ปัจจุบัน : ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร

นักศึกษารางวัลพระทานประจำปี 2550

นายเจษฎา หะยียามา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ปัจจุบัน :
ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2551 (ประเภทชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ)

นายวีระพล บัวคำภู

ปัจจุบัน : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง จังหวัดขอนแก่น

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2552

นายมูนิร ใจดี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัจจุบัน :
นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2553

นายธีรวุฒิ แก้วมาก

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554

นายปริญญา ศรีวรรณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ปัจจุบัน :
ครูโรงเรียนวัดศรีบังวัน จังหวัดลำพูน

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2555

นายสุรเดช สุริยวานิช

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ปัจจุบัน : ครูปฏิบัติการสอน (ศช) โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2556

นายชัยเดช เครือเปรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2557 (ประเภทชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ)

นายกรวิชญ์ คล้ายศรี

ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมุนี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2559

นางสาวนิภาวรรณ ทองจินดา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ปัจจุบัน : เป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2560

นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2561 (ประเภทชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ)

นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ปัจจุบัน :
เป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงงาม จังหวัดสงขลา

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562 (ประเภทชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ)

นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2563

นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ปัจจุบัน : ครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2564

นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970