ข่าวทุนการศึกษา / หน้า 3

   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ บัดนี้จนถึง 12 มค.61 อ่าน :: 293
   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ครูสงขลา อ่าน :: 223
   ผลการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อ่าน :: 210
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ อ่าน :: 480
   ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ่าน :: 209
   ประกาศผลทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 244
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 214
   รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 210
   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ อ่าน :: 217
   วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ทุนชูเกียรติปิติเจริญกิจ อ่าน :: 212
   ทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ อ่าน :: 230
   ทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา อ่าน :: 211
   ประชาสัมพันธ์ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ อ่าน :: 213
   รับสมัครทุนการศึกษา ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจัหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อ่าน :: 207
   นักศึกษาทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อ่าน :: 359
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970