ข่าวทุนการศึกษา

   มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์รับทุน(เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกการตลาด) อ่าน :: 371
   ประกาศรับผู้ประสงค์รับทุน จำนวน 23 ทุน อ่าน :: 554
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน ทุนทุนบริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด (เพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่ครบตามจำนวน) อ่าน :: 341
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 160
   ประกาศรับสมัครทุนบริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด อ่าน :: 552
   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา อ่าน :: 355
   ประกาศรับสมัครนักศึกษา ที่ประสงค์รับทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย อ่าน :: 363
   ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิพลเอกเปรมฯ อ่าน :: 258
   ประกาศผลการพิจารณาทุนอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อ่าน :: 237
   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์/มูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อ่าน :: 241
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา อ่าน :: 224
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 251
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ่าน :: 226
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน มูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อ่าน :: 230
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี พ.ศ.2561 อ่าน :: 239
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970