ข่าวทั่วไป

   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 อ่าน :: 56
   กรมการศาสนา เชิญส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย อ่าน :: 2
   สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์และอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024/2025 อ่าน :: 2
   บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว ระหว่างวันที่ 9 ต.ค.-25 ธ.ค.66 อ่าน :: 12
   เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2567 เปิดรับสมัครผลงานถึงวันที่ 31 ต.ค.66 อ่าน :: 13
   เชิญร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok ภายใต้หัวข้อ "LIFE CHANGE ชีวิตที่เปลี่ยนไป" อ่าน :: 10
   สป.อว.ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ระหว่างวันที่ 7-14 พ.ย.66 ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่าน :: 24
   มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวด "การแสดงละครเพลงต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.66 อ่าน :: 18
   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริม ตลาดท่องเที่ยว ประกวดคลิปวีดีโอ แหล่งท่องเที่ยวเมืองคอหงส์ อ่าน :: 16
   สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ "สดับถ้อยร้อยกรองไทยครั้งที่ 2 " "เทิดไท้ทศมราชาจักรีวงศ์" ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.66 (ผ่านระบบออนไลน์) อ่าน :: 16
   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal" อ่าน :: 12
   สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 สิ้นสุดการส่งผลงานภายในวันที่ 5 ก.ค.66 อ่าน :: 11
   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนนิสิต นักศึกษาผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" อ่าน :: 20
   สป.อว.เชิญชวนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) ในรูปแบบออนไลน์ อ่าน :: 38
    เชิญร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านการถ่ายทอดสดที่ Facebook Page และ Youtube ของสำนัก ก.พ.ร. อ่าน :: 9
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970