ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 4

องค์การนักศึกษา พร้อมด้วย สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ มห...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา พร้อมด้วย สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ม...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ เ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดประชุมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 เพื่อชี...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรร...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึก...>> อ่านต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญร...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และจัดทำแผ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเ...>> อ่านต่อ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (นางสาวจิรภา คงเขียว) พร้...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายศุภสิน ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ร...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุ...>> อ่านต่อ

นายศุภสิน ปวันวัชรากร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัย...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม หัวหน้างานบริหารทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา และว่า...>> อ่านต่อ

อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จิราภรณ์ ก...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายศุภสิน ป...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเทศน์มห...>> อ่านต่อ

สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยความสนับสนุนจา...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970