ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 9

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย นางสาวจุฑามาศ ...>> อ่านต่อ

งานบริการและสวัสดิการ (งานพยาบาล) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ อาจารย์วรร...>> อ่านต่อ

ผศ.จำเป็น สังข์มุสิกานนท์ พร้อมด้วยนางไปยดา สุตระ ได้รับมอบห...>> อ่านต่อ

นางสาวอัญชลี หนูรัตน์ พยาบาลวิชาชีพประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงข...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา จัดส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปั่นกัน...>> อ่านต่อ

งานบริการและสวัสดิการ (งานพยาบาล) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ...>> อ่านต่อ

13 พฤศจิกายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยรักษาการผู้อำนวยการก...>> อ่านต่อ

งานบริการและสวัสดิการ (งานพยาบาล) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษาภาคปกติ 2558 จัดกิจกรรม SKRU FRESHMAN 2015 ณ ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่หน่วยแนะแนวกา...>> อ่านต่อ

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ การเตรียมตัวเพื่อก้าวพ้นรั้ว...>> อ่านต่อ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ...>> อ่านต่อ

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเก...>> อ่านต่อ

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคณะ ร่วมกันสำรวจและกำ...>> อ่านต่อ

Welcome Lecturers, officers and students of Universiti Putra...>> อ่านต่อ

เปิดโลกชมรม ร่วมฟังการเสวนาจากวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและพิธี...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจ...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ จัดโครงการน้องพี่สุขสันต์ จูงมือก...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจัด...>> อ่านต่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายศุภกร หนุสม รักษาการผู้อำนวยการกอง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา โดย นายศุภกร หนูสม รักษาการผู้อำนวยการกองพ...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970